Obchodní podmínky

Obchodní podmínky („OP“)

Tyto OP vydává firma STAVBY VZL s.r.o. , IČO 01567411,     se sídlem náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice, zapsaná ve složce C 28567 vedené u Krajského soudu v Plzni  („Pronajímatel“) a Půjčovna nářadí se sídlem náměstí Míru 70, 344 01 Domažlice („Provozovna“) upravují smluvní vztahy mezi ní a třetími osobami („Nájemce“), při kterých Pronajímatel pronajímá Nájemci jednotlivě určené nářadí, stroje a jiné vybavení („Smlouva“ a „Nářadí“).

Uzavření Smlouvy o nájmu a převzetí Nářadí

Smlouvu je možné uzavřít pouze v Provozovně, a to při osobním převzetí Nářadí. Nájemce odpovídá za platnost údajů uvedených ve Smlouvě, především kontaktních údajů.

Rezervace Nářadí, které si Nájemce hodlá pronajmout, je možná pouze při složení zálohy v Provozovně, a to ve výši určené platným ceníkem Pronajímatele. Neuzavře-li Nájemce dohodu v dohodnuté lhůtě, uhradí Pronajímateli smluvní pokutu ve výši uhrazené zálohy. Nárok na náhradu škody zůstává v plné výši nedotčen.

Nájemce je povinen při převzetí Nářadí toto řádně zkontrolovat a do Smlouvy zaznamenat veškeré vady Nářadí, vč. případného znečištění. Není-li v dohodě uvedeno něco jiného, platí, že Nářadí bylo Nájemci předáno v dobrém stavu, funkční a bez znečištění.

Nájemce podpisem dohody výslovně prohlašuje, že se pečlivě seznámil s pravidly, návody a způsobem užívání pronajímaného nářadí (dále jen „Pravidla“), které jsou dostupné na internetových stránkách Pronajímatele www.stavbyvzl.cz/pujcovna, což mu bylo také osobně sděleno a předvedeno při převzetí Nářadí. Těmto Pravidlům a předvedenému užívání úplně porozuměl, případné nejasnosti si ujasnil s Pronajímatelem a zavazuje se tato pravidla dodržovat (dále jen „řádné užívání“). Pronajímatel neodpovídá za újmu vzniklou v souvislosti s užíváním Nářadí, které není řádným užíváním.

Nájemce není oprávněn přenechat Nářadí k užití třetí osobě ve smyslu § 2189 an. občanského zákoníku bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele ani na něm provádět jakékoli změny. Nájemce odpovídá za veškerou újmu způsobenou jím či třetími osobami na pronajatém nářadí.

Pronajímatel je oprávněn v dohodě požadovat, aby Nájemce nářadí pojistil, je-li to účelné vzhledem k množství pronajímaného nářadí a/nebo jeho hodnotě a/nebo délce nájmu.

Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoli provést kontrolu pronajatého nářadí. Nájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v dohodě, nebo na dobu neurčitou. Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je Pronajímatel i Nájemce oprávněn dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu, a to ve výpovědní lhůtě 10 dní ode dne oznámení výpovědi druhé smluvní straně. Dohodu uzavřenou na dobu určitou lze prodloužit na základě písemné dohody Pronajímatele s Nájemcem.

Vrácení Nářadí

 Nájemce je povinen vrátit Nářadí v Provozovně v poslední den platnosti dohody (v otevírací době Provozovny), a to ve stavu, ve kterém jej od Pronajímatele převzal (tj. především čisté a se všemi převzatými součástmi a příslušenstvím). Pronajímatel vrácení a stav Nářadí potvrdí do dohody. Nájemce je povinen při vrácení nahradit Pronajímateli veškerou škodu, kterou na Nářadí způsobil. Za takovou škodu se nepovažuje běžné opotřebení způsobené řádným užíváním.

Pro   vyloučení    pochybností    se   stanoví,    že    za    vrácení znečištěného Nářadí  je  Nájemce  povinen  uhradit Pronajímateli náklady vyčištění ve výši 200,- Kč/kus nářadí. Stanoví-li ceník jinou částku za vyčištění, platí ta v ceníku uvedená.

Neuhradil-li Nájemce Pronajímateli způsobenou újmu či náklady na vyčištění při vrácení Nářadí v Provozovně, je tak povinen učinit nejpozději do 7 dní po vrácení. Pro případ prodlení si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

Nájemné, ceník, kauce a úhrada nájemného

 Nájemné se řídí ceníkem Pronajímatele zveřejněným v době uzavření dohody na www.stavbyvzl.cz/pujcovna.Pronajímatel si vyhrazuje právo ceník kdykoli změnit. Změna je účinná okamžikem vyvěšení na webových stránkách Pronajímatele a platí pro dohody uzavřené po takovém vyvěšení. Nájemné je stanoveno za jeden započatý den nájmu. Nájemné je splatné při vrácení Nářadí v Provozovně.

Pronajímatel je oprávněn žádat složení kauce v přiměřené výši. Pronajímatel se zavazuje kauci vrátit oproti vrácení Nářadí a zaplacení nájemného v plné výši. Pronajímatel si vyhrazuje právo započíst na kauci své pohledávky z nájemného, smluvních pokut, náhrady újmy či jiných svých pohledávek za Nájemcem.

Sankce a odstoupení od dohody o nájmu

 Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s vrácením Nářadí. Nárok na náhradu škody v plné výši zůstává nedotčen.

Pronajímatel je oprávněn od dohody odstoupit, užívá-li Nájemce Nářadí způsobem, kterým hrozí vzniknout na Nářadí škoda či jiná újma, neumožnil-li Nájemce Pronajímateli či jím pověřené osobě kontrolu Nářadí a/nebo bylo-li se Nájemcem zahájeno insolvenční řízení.

Právní úprava a spory

 Smlouva a tyto OP se v dalších otázkách řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Případné spory budou předloženy k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu České republiky. Je-li Nájemcem podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti, je dána dohodou smluvních stran místní příslušnost soudu dle místa podnikání Pronajímatele.

Změna obchodních podmínek

 Pronajímatel si vyhrazuje právo tyto OP kdykoli změnit. Změna je účinná okamžikem vyvěšení na www.stavbyvzl.cz/pujcovna a uplatní se na dohody uzavřené po účinnosti takové změny.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nájemce bere na vědomí, že si Pronajímatel za účelem průkazné identifikace Nájemce (zejména pro případ nutnosti vymáhání nároků vzniklých z nájemního vztahu založeného Smlouvou) pořídí fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu nebo jiného obdobného osobního dokladu Nájemce.

Pro tento účel uděluje Nájemce Pronajímateli souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů Nájemce, jakož i k jejich zabezpečování a ochraně v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“). Toto poskytnutí osobních údajů je ve smyslu ZOOÚ dobrovolné. Nájemce uděluje souhlas v souladu s jeho účelem na dobu existence nároků Pronajímatele vůči jeho osobě vzniklých v souvislosti se Smlouvou, a to v rozsahu údajů uvedených v osobním dokladu Nájemce, včetně rodného čísla, k jehož zpracování je tento souhlas vyžadován dle z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Osobní údaje bude zpracovávat pouze Pronajímatel a nebudou zpřístupněny dalším osobám. Nájemce má právo žádat informace ve smyslu § 12 ZOOÚ a vysvětlení či odstranění závadného stavu, jakož i náhradu újmy ve smyslu § 21 ZOOÚ.

Tyto OP jsou zveřejněny a účinné ode dne 1. 4 2016.